Sự tinh tế thể hiện ở từng chi tiết được chăm chút cẩn thận